VI PÅ GARNIER ÅTAR OSS ATT ÖKA TRANSPERENSEN KRING VÅRA PRODUKTER FÖR ATT HJÄLPA VÅRA KUNDER ATT GÖRA MER HÅLLBARA VAL.

 

NU INTRODUCERAR VI ETT MÄRKNINGSSYSTEM FÖR INFORMATION OM PRODUKTERS MILJÖMÄSSIGA OCH SOCIALA PÅVERKAN.

Som en del av vårt Green Beauty-initiativ har Garnier åtagit sig att förbättra våra produkters miljömässiga och sociala profil samt att ge konsumenterna den information de behöver för att göra mer hållbara val. Därför har vi utvecklat ett nytt märkningssystem för fullständig transparens gällande produktens miljömässiga och sociala påverkan på ett tydligt och jämförande sätt. 
Vi börjar med våra hårvårdsprodukter (schampon, balsam, inpackningar/leave-in-produkter och oljor).   

Fortsätt läsa för mer information...

ETT TYDLIGT SAMLAT BETYG

Den "Övergripande miljöpåverkan” är det samlade betyget av alla de faktorer som kan tillskrivas en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel och som presenteras på ett tydligt sätt för konsumenter (A-E).  Betygsystemet inkluderar till exempel faktorer som produktionen av ingredienser och förpackningar, tillverkningen av själva produkten, dess användning (inklusive mängden varmvatten som används när du duschar och formulans biologiska nedbrytbarhet) samt  avfallshantering av förpackningar.   

score image v2
Supply chain image

För kosmetika är koldioxidavtrycket och vattenavtrycket de tvånyckelfaktorer i bedömningen av en produkts miljöpåverkan. Dessa faktorer representerar i genomsnitt två tredjedelar av kosmetiska produkters totala miljöpåverkan.

Ytterligare information finns i avsnittet ”Miljö och social påverkan” i produktbeskrivningen där du kan hitta detaljer om tillverkningsförhållanden, förpackning och den sociala inverkan av en produkts uppkomst. Vi informerar även om huruvida råvarorna har anskaffats enligt hållbara och solidariska principer.

SÅ ATT DU PÅ ETT ENKELT SÄTT KAN JÄMFÖRA PRODUKTER

Varje produkt betygsätts i jämförelse med andra produkter i samma kategori så att de enkelt kan jämföras.

PIL pdp explanation image v2

Du kan hitta denna information om produktens påverkan på alla hårvårdsprodukter från Garnier (schampon, balsam, inpackningar/leave-in-produkter och oljor) på hemsidan efter ingredienslistan. 

Kan du inte välja mellan två produkter? Använd märkningssystemet för att jämföra deras påverkan.

VERIFIERAT AV EXPERTER

Metodologin bakom märkningssystemet av miljömässig och social påverkan utvecklades med hjälp av 11 oberoende vetenskapsexperter och är anpassad till de europeiska "Environmental Product Footprint” standarderna som syftar till att minska miljöeffekterna av varor och tjänster enligt flera kriterier. Data för märkningssystemet av miljömässig och social påverkan verifieras också av Bureau Veritas Certification, ett oberoende och globalt erkänt företag inom inspektion, klassificering, rådgivning och certifiering.

läs mer om metodologin:

VIKTIGA BEGREPP

Vill du veta mer? Här följer några användbara definitioner och tips! 


KOLDIOXIDAVTRYCK

Mängden utsläpp av växthusgaser (CO2) som släpps ut under en produkts livscykel, dvs. under produktion av ingredienser och förpackningar, produkttillverkning, transport, användning och avfallshantering av förpackningar.

Visste du att?
I genomsnitt kommer 70% av ett schampos koldioxidavtryck från den energi som behövs för att värma upp vattnet i din dusch.


 

VATTENAVTRYCK 

 
Mängden vatten som används under en produkts livscykel, inklusive vattnet som behövs för att: producera ingredienserna och förpackningen, tillverkningen av produkterna i fabriken, konsumtion under användning (t.ex. dusch) samt vattnet som behövs för att behandla avloppsvattnet.

Visste du att?
I genomsnitt är 60 % av ett schampo eller balsams vattenavtryck ett resultat av användningsfasen. Därför arbetar vi på Garnier med att göra det mindre vattenkrävande att skölja ur våra schampon och balsam. Du kan även välja leave-in-produkter för att minska ditt vattenavtryck då de inte skall sköljas ur håret.

 ANSVARSFULL PRODUKTION  

 

En tillverkningsanläggning som kontinuerligt reducerar sina utsläpp av växthusgaser (CO2), vattenförbrukning, avfallsproduktion och som bidrar till utvecklingen av lokal sysselsättning - särskilt för människor i utsatta ekonomiska situationer - samt tillgång till utbildning för sina anställda.  

Visste du att? 
År 2025 kommer alla våra siter att uppnå koldioxidneutralitet genom att ha förbättrat energieffektiviteten och använda 100% förnybar energi. 


 

FSC-CERTIFIERAT PAPPER ELLER KARTONG

Papper eller kartong som används i produktförpackningen kommer uteslutande från skogar som hanteras på ett ansvarsfullt sätt genom att skydda den biologiska mångfalden och är certifierat av det oberoende organet Forest Stewardship Council (FSC).

Visste du att? 
Alla våra förpackningar och bipacksedlar kommer uteslutande från hållbart förvaltade och certifierade skogar. 


 

ÅTERVUNNA MATERIAL

Material tillverkat med andra återvunna material. 

Visste du att? 
Idag är plastflaskorna som används i Garnier Bio-serien tillverkade av 100 % återvunnen plast och år 2025* kommer alla Garniers plastförpackningar vara utan jungfruplast . 
*I Europa och USA 


 

ÅTERVINNINGSBARHET 

Komponenter som kan - där infrastrukturen tillåter - samlas upp och bearbetas i en speciell industriell process för att ge upphov till nya material. 

Visste du att? 
År 2025 ska 100 % av våra plast-förpackningar vara påfyllningsbara, återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara. 

Visste du att? 
Idag är merparten av Respons schampo- och balsamflaskor helt återvinningsbara *. Vi har redan sorteringsinstruktioner för de flesta av våra produkter för att hjälpa konsumenter att återvinna på ett korrekt sätt och är fast beslutna att ha dessa instruktioner på alla våra förpackningar i slutet av 2021. 

* Med undantag av Oil Repair och Aloe Vera schampo 


 

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter - De fyra principerna för arbetsrätt

Alla direktleverantörer av Garniers produktkomponenter eller ingredienser förbinder sig att respektera FNs vägledande principer för arbetsrätt, nämligen att:

  • Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
  • Eliminera alla former av tvångsarbete
  • Avskaffa barnarbete
  • Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter


Visste du att?
Sedan 2006 har L'Oréal-gruppen genomfört mer än 10 800 sociala revisioner på plats utförda av ackrediterade tredje parter.

 

LEVERANTÖRERS ÅTAGANDE FÖR SOCIAL INKLUSIVITET

Ingrediens- och förpackningsleverantörer som ger tillgång till arbete och en lön som går att leva på för människor i socialt och/eller ekonomiskt utsatta samhällen. Dessa leverantörer stödjer minst ett solidaritetsprojekt.

Visste du att?
Garniers solidaritetsprogram som startades 2008 ger människor som vanligtvis utesluts från arbetsmarknaden tillgång till arbete och en hållbar inkomst. Garnier och våra leverantörer åtar sig att driva handeln av våra stjärningredienser, med stöd av icke-statliga organisationer, enligt rättvisa principer längs hela leverantörskedjan. Vi försöker stödja och stärka småföretagare (jordbrukare och arbetskraft) för att hjälpa dem att förbättra sina intäkter och försörjning. Detta program tillhandahåller utbildning för att förbättra sina färdigheter inom jordbruket för att säkerställa hållbara jordbruksmetoder och för att skydda den biologiska mångfalden, eller i vissa fall för att underlätta tillgången till hälsovårdstjänster eller välfärdsskyddsmekanismer. Vi har redan hjälpt till att stärka 670 lokalsamhällen via vårt solidaritetsprogram och åtar oss att stödja 800 fram till 2025.